Kupujete program jako dárek – jak to funguje?

Níže prosím zadejte emailovou adresu Vaši, a také jméno a emailovou adresu osoby, kterou chcete obdarovat. Dále prosím uveďte, k jakému datu má být obdarované osobě program v akademii zpřístupněn.  Po provedení platby obdržíte doklad o zaplacení Vy, na Vaši mailovou adresu. Případně nás kontaktujte ohledně dárkového poukazu.

Zadejte údaje pro platbu

Fakturační adresa

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej produktů a služeb v internetovém obchodu peaklevelshop.com

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a tím pádem bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?
VOP se použijí pro objednávku a prodej našich produktů a služeb jako jsou on-line kurzy, webináře, kihy, eknihy a další vzdělávací materiály. Vše dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jako „produkty“), přičemž prodej je realizován přes webové rozhraní.
Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi vámi jako Kupujícím a námi jako PLA . Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS
Provozovatelem webových stránek peaklevelacademy.cz je společnost Peak Level Academy s.r.o.
IČ: 09266135 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333545
Sídlo: U první baterie 1697/29, Břevnov, Praha 6, 162 00
E-mail: podpora@peaklevelacademy.cz
Společnost není plátcem DPH.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (pojem používaný občanským zákoníkem).

I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených on-line kurzů a e-booků,, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako PLA nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní). Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním on-line kurzů a e-booků nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, obdržíte v takovém případě v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
STRIPE. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DIGITÁLNÍHO OBSAHU DODÁNY?
1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu, programu či webináře vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu – a to obvykle několik málo minut po provedené platbě (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud zakoupíte online kurz, program či webinář v předprodeji a pro všechny přihlášené je takový produkt otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje nejpozději v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. DODACÍ LHŮTA. Uzavřením smlouvy Kupující souhlasí, že obdrží zakoupený produkt před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Obvykle bude digitální obsah dodán okamžitě, nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, nebo účet platební brány zpracovávající platby v bodě IV (v případě kurzu, webináře či programu zakoupeného v předprodeji bude obsah dodán v předem ohlášený den). Tím se zároveň na takový produkt digitálního obsahu nevztahuje možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů (více bod VII odstoupení od smlouvy).

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U online kurzů ani e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

1. Online kurzy obsahující videa vyžadují k plné funkčnosti internetové připojení a je na kupujícím/spotřebiteli, aby před zakoupením produktu otestoval, že jak internetové, tak hardwarové a softwarové vybavení na jeho straně mu umožní přehrávat videa v online kurzech. K tomu účelu slouží ukázková videa (video lekce), zpřístupněná na webové platformě zdarma. E-booky (ať již prodávané samostatně, nebo jao případná součást online kurzů) vyžadují, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je též potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení na straně Kupujícího. Případnou reklamaci Kupujícího z tohoto důvodu tedy PLA není povinna přijmout.

Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Samozřejmě Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu v závislosti na tom, zda je kurz již otevřen, nebo jej zakoupíte v předprodeji – tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Jelikož námi prodávaný digitální obsah je (pokud není na informační stránce produktu výslovně uvedeno jinak) distribuován online, nevztahuje se dle § 1837 písm. l) na takové produkty možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů. Protože nám leží na srdci spokojenost našich zákazníků, je možné ve zvláštních případech do 10ti dnů od zaplacení kupní ceny požádat o vrácení peněz, a to na emailové adrese podpora@pla-closte-31-12.local. V žádosti prosíme uveďte doklady o zaplacení a důvod žádosti o vrácení peněz. V případě uznání žídosti vám peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za on-line kurz (případně e–book) vrátíme nejpozději do 14ti dnů – stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby. PLA si vyhrazuje právo takovou žádost odmítnout – například v případě, že by taková žádost jevila znaky zneužití.

2. Jak vy jako Kupující, tak my jako PLA jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

3. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

X. ZÁVĚREM

1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

2. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2020
Souhlasím
Zavřít
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společnosti Peak Level Academy s.r.o.

V okamžiku, kdy si objednáte naši službu či produkt, nám o sobě sdělujete určité informace a údaje. S Vašimi údaji nakládáme se vší pečlivostí – jak nám to ukládá i zákon tak, abychom zachovali Vaše soukromí a Vaše údaje byly v bezpečí a měli jste nad nimi kontrolu.


1. Správce osobních údajů – kdo Vaše údaje zpracovává?
Provozovatelem webu peaklevelacademy.cz a správcem osobních údajů je společnost Peak Level Academy s.r.o., IČ: 09266135, se sídlem U první baterie 1697/29, Břevnov, Praha 6, 162 00 (dále jen „Správce“). Jsme zapsaní v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 333545/MSPH u Městského soudu v Praze. Kontaktní email: podpora@peaklevelacademy.cz, kontaktní telefon: +420 777 999 589.

2. Jak osobní údaje získáváme?
Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a jejich realizaci (tj. v souvislosti s dodáním produktů, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje, které nám poskytujete nám poskytujete dobrovolně, abychom vám mohli poskytnout produkty, služby a informace, o které máte zájem. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které pro daný účel nepotřebujeme (např. rodné číslo nebo číslo dokladu potvrzujícího totožnost, kopie takových dokladů a podobně).

3. Které osobní údaje zpracováváme?
Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů. Nejčastěji zpracováváme pouze tzv. běžné základní údaje, které jsou nutné pro zajištění námi poskytovaných služeb: jméno, příjmení, případně titul, e-mail. Telefonní čísla neshromažďujeme. V případě, že nám je poskytnete (například vyplněním profilu v uživatelské sekci), nebo jsou volně dostupné (například na některé ze sociálních sítí) můžeme zpracovávat informace o datu narození.

Pro Váš komfort a zajištění plné funkčnosti našich služeb souvisejcících s digitálním obsahem jako jsou video kurzy nebo živé streamy dále můžeme zpracovávat IP adresu, cookies (více na www.peaklevelacademy.cz/zasady-pouziti-cookies/), informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili a jaké služby vám poskytujeme, či jsme vám poskytli.

4. K jakým účelům, po jakou dobu a co nás opravňuje ke zpracování osobních údajů?
A) Abychom Vám mohli poskytnout naše služby
Výše uvedené údaje zpracováváme, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby (zejména digitální obsah) a vést s vámi i s tím související komunikaci.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B) Protože nám tak ukládá zákon
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracováváme údaje, které jste uvedli během nákupu našich služeb. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C) Pro pro účely tzv. oprávněných zájmů (např. marketingové komunikace)
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Využíváme kontaktní údaje, které jste nám sami sdělili, případně údaje, které sami zveřejníte na internetu (zejména na sociálních sítích jsko např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků.

Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený, nebo na emailové adrese podpora@peaklevelacademy.cz. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, pak i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které Vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Zároveň bychom chtěli upozornit, že ne každá zpráva z naší strany bude marketingovým sdělením. Například po zaplacení Vaší objednávky z webu se Váš kontakt zařadí do seznamu typu „zaplaceno“, aby Vám systém mohl neprodleně automaticky odeslat potvrzení a zpřístupnit objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností.

V případě, že byste ještě nebyli našimi klienty, potřebujeme k zasílání marketingových sdělení Váš souhlas. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A a B výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Oprávněným zájmem je i ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy.

5. Kdo se podílí na zpracování?
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

6. Ohledně svých osobních údajů máte dále právo:
A. na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

7. Jak Vaše soukromí chráníme
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonem tak, abychom údaje zabezpečili jak z technického, tak organizačního hlediska. Používáme bezpečnostní a kontrolní aplikace a systémy, abychom zajistili maximální možnou ochranu a data zabezpečili před neoprávněným přístupem úmyslným, či nahodilým.

8. Závěrem
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu podpora@peaklevelacademy.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v bodu 5. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách Peak Level Academy. Toto znění je účinné od 1. 12. 2020
Zavřít

Platební informace

Částka Vám nebude účtována, ale pokud se rozhodnete pro pozdější nákup, použije se tato karta k dokončení transakce.

Zpracovává se...
Souhrn objednávky

UMĚNÍ SEBEKOUČINKU
s Marianem Jelínkem

  • Celková částka
  • 1xUmění sebekoučinku - voucherKč7990
    -+

Všechny ceny v CZK


  • Potřebujete pomoc?
    Volejte +420 777 999 589 nebo pište na email podpora@peaklevelacademy.cz

Affiliate: